فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۲۳ ۶
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
بازدید ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد از محله نوغان و پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

بازدید ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد از محله نوغان و پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

بازدید ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد از محله نوغان و پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

بازدید ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد از محله نوغان و پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی