• مجازات

   مجازات

   تاریخ سند : -
   شماره نامه : -
   ماده 68: متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می شوند: 1. هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق ...

   ماده 68:
   متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می شوند:
   1. هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
   2. هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
   3. هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات ، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.
   ماده 69:
   متخلفین از مقررات زیر باتوجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یکریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شوند.
   1. هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می باشند صورتحساب به خریدار ندهد.
   2. هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی ، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد ، بطور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقص بدهد.
   3. هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
   4. صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه می نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
   تبصره:
   متخلفین از مقررات بند 2 بحداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
   ماده70:
   هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننمایند به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شود.
   ماده71:
   هر فرد صنفی که قیمت مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام می گردد تعیین نماید به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شود.
   ماده72:
   هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید، اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب وی را تعطیل خواهد کرد. در صورتیکه در واحد صنف مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.
   ماده73:
   هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین تر است ، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصدهزارریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.
   ماده74:
   هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا یکصدهزارریال و یا به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه محکوم می شود.
   ماده 75:
   هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید بجزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزارریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

   ماده 76:
   در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد.
   تبصره:
   در صورتیکه چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره نمایند متضامناً مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
   ماده77:
   افراد صنفی که یکبار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 این قانون محکوم شده و ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند ، علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد و همچنین عمده فروشانی که باتهام تخلفات مندرج در مواد 68 و 72 و 74 این قانون محکوم شده و ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم، مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج یا یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده فروشان بشرح فوق در یکسال از دوبار تجاوز نمایند برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر، به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم می شوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یکسال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
   تبصره:
   در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل می شود کالاهای فاسد شدنی موجود بوسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج بقیمت عمده فروشی بفروش می رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می گردد.
   ماده 78:
   دفاتر دادگاهها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد افراد صنفی به اتحادیه مربوط و در مورد عمده فروشان به مجمع امور صنفی ذیربط محل ارسال دارند.
   ماده 79:
   سازمانهای انتظامی کشور مکلفند به تقاضای مجمع امور صنفی ذیربط تعداد کافی مأمور بمنظور تسهیل اجرای این قانون و اجرای احکام دادگاهها در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط قرار دهند.
   ماده 80:
   رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمانهای صنفی مندرج در این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و بتصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
   ماده 81:
   کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحناء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم می شوند.
   ماده 82 :
   هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین کیفر شدیدتری شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
   ماده 83:
   کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرف کنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی می شوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رئیس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوصی صادر می شود در حدود ماده 324 قانون آئین دادرسی کیفری معتبر می باشد.
   تبصره:
   مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده وزارت بازرگانی می باشد.
   ماده84:
   خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایات خود را در مورد گرانفروشی ، احتکار ، کم فروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیه های منطقه ای صنفی مربوط تسلیم دارند . شوراهای محلی و اتحادیههای منطقه ای صنفی موظفند بلافاصله شکایات را به ناظران مذکور در این ماده جهت پیگیری و تعقطب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند.
   ماده 85:
   در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد. 

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,500,334
  تعداد بازدید امروز : 114
  تعداد بازدید دیروز : 1,215
  آخرین به روزرسانی : 12:02  1399/04/10
 • تماس با شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • تلفن : 33687006-051
  فکس : 3669928-051
  رایانامه : samen.mashhad@manmail.ir
  آدرس :مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی 
  سامانه پیامکی : 1000808
  تلفن مستقیم روابط عمومی : 33671200-051

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه ثامن مشهد می باشد.