• آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور

   آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور

   مصوب مصوب هیئت‌ وزیران‌
   تاریخ سند : ۱۳۸۳/۰۴/۰۷
   شماره نامه : -
   هیئت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1383/4/7 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌3940/1/3/34 مورخ‌ 1381/5/6 وزارت‌ کشور و به‌ استناد تبصره‌ (1) ماده‌واحده‌ ...

   هیئت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1383/4/7 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌3940/1/3/34 مورخ‌ 1381/5/6 وزارت‌ کشور و به‌ استناد تبصره‌ (1) ماده‌واحده‌ قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ کشور ـ مصوب‌1377 ـ آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
   ماده‌ 1:
   به‌ کارگیری‌ افراد در دهیاریها به‌ صورت‌ استخدام‌ موقت‌ و به‌موجب‌ قراردادی‌ خواهد بود که‌ مدت‌ آن‌ حداکثر پنجاه‌ (50) ماه‌ است‌. درصورت‌ رضایت‌ از عملکرد مستخدم‌، مدت‌ یاد شده‌ با رعایت‌ ماده‌ (4) این‌آیین‌نامه‌ تمدید می‌شود.
   ماده‌ 2:
   پذیرش‌ افراد برای‌ تصدی‌ پست‌های‌ سازمانی‌ هر دهیاری‌ ازطریق‌ امتحان‌ در همان‌ روستا و با نظارت‌ بخشداری‌ انجام‌ می‌شود. چگونگی‌اجرای‌ امتحان‌ در دهیاریها به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تعیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور می‌رسد.
   ماده‌ 3:
   داوطلبان‌ اشتغال‌ در دهیاریها، پس‌ از گذراندن‌ امتحان‌، یک‌دوره‌ آزمایشی‌ را طی‌ می‌کنند که‌ حداکثر مدت‌ آن‌ دو سال‌ خواهد بود.
   تبصره‌ ـ مدت‌ هر قرارداد در طی‌ دوره‌ آزمایشی‌ از هشتاد و نه‌ (89) روزتجاوز نخواهد کرد.
   ماده‌ 4:
   انعقاد قرارداد برای‌ به‌ کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ در هر دهیاری‌منوط‌ به‌ پیش‌بینی‌ اعتبار در بودجه‌ سالانه‌ همان‌ دهیاری‌ و تعیید استانداری‌مربوط‌ است‌.
   ماده‌ 5:
   داوطلبان‌ استخدام‌ در دهیاری‌ باید دارای‌ کلیه‌ شرایط‌ زیرباشند:
   الف‌) تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
   ب‌) تدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
   پ‌) نداشتن‌ کمتر از بیست‌ سال‌ تمام‌ سن‌.
   ت‌) التزام‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
   ث‌) دارا بودن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ یا معافیت‌ دایم‌ از آن‌ برای‌متقاضیان‌ مرد.
   ج‌) عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر و دخانیات‌.
   چ‌) دارا بودن‌ حداقل‌ گواهینامه‌ پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ (دیپلم‌).
   ح‌) حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و نداشتن‌ سابقه‌ محکومیت‌ جزایی‌ مؤثر.
   خ‌) داشتن‌ توانایی‌ جسمی‌ انجام‌ کاری‌ که‌ برای‌ آن‌ استخدام‌ می‌شود.
   تبصره‌ ـ در شرایط‌ برابر، اولویت‌ اشتغال‌ با افراد بومی‌ است‌.
   ماده‌ 6:
   قوِ کارکنان‌ دهیاریها بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ کارمتناسب‌ با ساعات‌ کار و نوع‌ شغل‌ تعیین‌ می‌شود. دهیاریها می‌توانندمتناسب‌ با درآمد دهیاری‌، میزان‌ کارایی‌ و بهره‌وری‌ هر مستخدم‌، تا پنجاه‌درصد (50%) حداقل‌ حقوِ مندرج‌ در این‌ ماده‌ را به‌ عنوان‌ فوِالعاده‌کارایی‌ پرداخت‌ نمایند.
   ماده‌ 7:
   در صورت‌ به‌ کارگیری‌ مستخدمان‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ وشرکت‌های‌ دولتی‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ ـمصوب‌ 1370 ـ یا دارای‌ مقررات‌ خاص‌ استخدامی‌ برای‌ تصدی‌ سمت‌ دهیارو یا سایر مشاغل‌ دهیاری‌ به‌ عنوان‌ معمور، حقوِ و مزایای‌ معمور بر اساس‌ضوابط‌ استخدامی‌ حاکم‌ بر آن‌ مستخدم‌ در دستگاه‌ ذی‌ربط‌ محاسبه‌ و ازمحل‌ اعتبارات‌ دهیاری‌ پرداخت‌ می‌شود.

    

   ماده‌ 8:
   استانداردهای‌ لازم‌ برای‌ آموزش‌ کارکنان‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌کشور تهیه‌ و ابلاغ‌ می‌شود.
   تبصره‌ ـ دهیاریها موظفند از طریق‌ مراکز آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و مراکزآموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ مصوب‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ کارکنان‌ خود اقدام‌ نمایند.
   ماده‌ 9:
   دهیار و کارکنان‌ دهیاریها از نظر تعمین‌ اجتماعی‌ و استفاده‌ ازمرخصی‌ و سایر مواردی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ مسکوت‌ است‌ تابع‌ قانون‌ کار ـمصوب‌ 1369 ـ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ و قانون‌ تعمین‌ اجتماعی‌ ـمصوب‌ 1354 ـ و اصلاحات‌ بعدی‌ آنها هستند.
   ماده‌ 10:
   به‌ تخلفات‌ کارکنان‌ دهیاری‌ بر اساس‌ قانون‌ کار رسیدگی‌می‌شود. در مواردی‌ که‌ در خصوص‌ تخلفات‌ اداری‌ کارکنان‌ یاد شده‌ در قانون‌کار حکمی‌ وجود نداشته‌ باشد رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ یاد شده‌ بر اساس‌ قانون‌رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ توسط‌ هییت‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلّفات‌ اداری‌مستقر در استانداریها انجام‌ می‌شود.
   ماده‌ 11:
   حقوِق و مزایای‌ دهیار بر اساس‌ مقررات‌ قانون‌ کار و درچارچوب‌ اعتبارات‌ مصوب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا تعیین‌ و به‌ موجب‌قراردادی‌ که‌ بین‌ دهیار و ذی‌حساب‌ دهیاری‌ منعقد می‌شود پرداخت‌خواهد شد.
   ماده‌ 12:
   ماموریت‌ و مرخصی‌ دهیار با موافقت‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا وبا اطلاع‌ بخشدار صورت‌ می‌گیرد.
   ماده‌ 13:
   در صورتی‌ که‌ یکی‌ از مستخدمان‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها ومؤسسات‌ دولتی‌، نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌، شهرداریها و سازمانهای‌وابسته‌ به‌ آنها و دهیاریها، توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا برای‌ تصدی‌ سمت‌دهیار انتخاب‌ شود، در صورت‌ رضایت‌ شخص‌ مستخدم‌، اداره‌ متبوع‌ درصورت‌ امکان‌ جایگزینی‌ مکلف‌ است‌ با معموریت‌ او موافقت‌ کند.
   تبصره‌ ـ کارکنان‌ دولت‌ در روستاها می‌توانند در زمانهای‌ فراغت‌ و خارج‌از ساعت‌ کار با دهیاری‌ به‌ صورت‌ دهیار یا همکار، همکاری‌ نمایند. این‌فعالیت‌ مشمول‌ بازنشستگی‌ و بیمه‌ نخواهد بود. در روستاهای‌ زیر پنجاه‌(50) خانوار این‌ افراد با حفظ‌ سمت‌ به‌ عنوان‌ دهیار فعالیت‌ می‌کنند.
   ماده‌ 14:
   در صورتی‌ که‌ دهیار مشترک‌ یکی‌ از صندوِهای‌ بازنشستگی‌باشد کسور مربوط‌ به‌ سهم‌ او هر ماه‌ از حقوِ وی‌ کسر و پس‌ از افزودن‌ سهم‌کارفرما (دهیاری‌) به‌ صندوِ بازنشستگی‌ مربوط‌ واریز می‌شود.
   ماده‌ 15:
   وزارت‌ کشور مسؤول‌ حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌نامه‌ است‌. 

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,500,252
  تعداد بازدید امروز : 32
  تعداد بازدید دیروز : 1,215
  آخرین به روزرسانی : 12:02  1399/04/10
 • تماس با شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • تلفن : 33687006-051
  فکس : 3669928-051
  رایانامه : samen.mashhad@manmail.ir
  آدرس :مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی 
  سامانه پیامکی : 1000808
  تلفن مستقیم روابط عمومی : 33671200-051

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه ثامن مشهد می باشد.